• 06-13452842
  • rigiichildrenfoundation@upcmail.nl

Bezoek Janet aan Kenia

Janet was dit jaar een maand in Kenia. Zij heeft daar hard gewerkt voor de stichting. Ze heeft computers gebracht naar de scholen en kleding naar de mensen die dat nodig hebben.

In Kenia is zij begonnen aan een nieuw project, namelijk het ondersteunen van weduwen die voor hun eigen kinderen en kleinkinderen moeten zorgen. Die ondersteuning houdt in dat zij een kleine lening krijgen om een kip of geit te kopen. Met die kip kan de weduwe in eigen onderhoud voorzien door de eieren te verkopen. Of door melk van de geit te verkopen. Zo kan een eigen bedrijfje worden gestart. Wanneer het goed loopt wordt de lening zonder rente terug betaald.  Dit project is een ondersteuning van een project wat een groep van 25 vrouwen al was gestart. Zij hebben zich officieel laten registreren als organisatie met eigen bankrekening en alle deelnemers zijn een contract aangegaan. Omdat deze vrouwen arm zijn en maar een klein bedrag hebben, wil Janet voor een beter resultaat hierin investeren.

Op de heenreis heeft Janet in het vliegtuig een Duitse man leren kennen die zij heeft verteld over het werk. Deze ondernemer, Peter Lazarus,was onderweg naar Kenia om zijn vriendin te bezoeken en is drie dagen met Janet opgetrokken. Hij heeft meegeholpen met het uitdelen van de kleding en het brengen van de computers naar de scholen. Hij was erg blij om nu Kenia eens te zien op een andere manier dan als toerist.

Door het slechte weer was de onverharde weg veranderd in een modderpoel. Hierdoor kon de auto niet meer remmen en kregen we een ongeluk. Gelukkig bleef het bij materiële schade.

Eenmaal terug in Nederland kon Janet niet stil zitten en is ze begonnen met een stand op braderieen. Met de verkoop van de handgemaakte spullen uit Kenia vroeg zij aandacht voor het werk van de stichting. Ze kon veel vertellen over haar werk en met hulp van vriendin Helen en schoonzus Trudy werden veel spullen verkocht ten bate van de stichting. Het was een groot succes.

Janet kan haar werk niet doen zonder de hulp van mensen om haar heen.

John werkt bij Albert Heyn XL in Tilburg. Omdat hij de stichting een warm hart toedraagt  heeft hij geregeld dat de kleding die daar niet wordt verkocht, naar de stichting gaat.

Marco, buurman van Janet installeert voor zijn werk nieuwe computers bij bedrijven en instellingen. De oude neemt hij mee voor Janet’s project in Kenia.

Alle spullen die zijn verzameld gaan in december weer in een grote container naar Kenia.

Foto’s en video-opnamen van de projecten zijn te zien op deze website.Janet was in Kenya for one month this year. one month this year in Kenya. There, she worked really hard for the foundation. She has brought computers to the schools and clothing to those who need it.

In Kenya, she started a new project, namely to support widows who need to take care of their own children and grandchildren. This support means that they get a small loan to buy a chicken or goat. With this chickens or goats the widows can support themselves by selling the eggs, or by selling goat’s milk. That way they can start a small business. If they earn enough they pay back the loan without interest. This project is supporting another project which a group of 25 women had already started. They officially registered as an organization with its own bank account Also all the participants have signed a contract. Because these women are poor and only need a small amount of money, Janet wants to invest in a better future for them.

On the way the to Kenya Janet met a German man in the plane who she told about her work in Kenya. This entrepreneur, Peter Lazarus, was going to Kenya to visit his girlfriend and spend three days with Janet.He helped distributing the clothes and the computers. He was very happy to see Kenya in a different way than a tourist.

Because of the bad weather the road had turned into mud. The car Janet was driving with wasn’t able to slow down because of this and they had an accidant. Luckily without a lot of damage.

Once Janet was back in the Netherlands she couldn’t and started to sell handmade products from Kenya at fairs. This way she asked attention for the foundation. She was able to tell a lot about the work of the foundation. And with the help from friend Helen and sister Trudy, many items were sold to benefit the foundation. It was a big success.

Janet can not do all this without the help of those around her.

John works at Albert Heyn XL in Tilburg. Because he cares about the foundation, he arranged that the clothes they didn’t sell, will go to the foundation.

Marco, a neighbor of Janet installs new computers for his job at companies and institutions. He takes the old ones with hum for Janet’s project in Kenya.

All items that are collected will go to Kenya in december in a large container.

Photographs and video recordings of the projects are shown on this website.