• 06-13452842
  • rigiichildrenfoundation@upcmail.nl

Nieuwsbrief juli 2012

Janet heeft in november 2011 de container verstuurd. Hij kwam pas aan in januari 2012. Helaas een beetje te laat waardoor Janet een maand langer in Kenia moest blijven om alle ingezamelde goederen uit te delen. Gelukkig hebben Janet en haar helpers alles op tijd kunnen uitdelen.

Eerst ging Janet op bezoek bij de oma’s. Deze vrouwen moeten vaak voor hun kleinkinderen zorgen omdat hun kinderen overleden zijn.

Janet gaat elk jaar naar een ander dorp om kleding uit te delen. Dit keer een dorp dat onder verantwoordelijkheid valt van Paul, een van de medewerkers van RIGII in Kenia.

Het werk behelst niet alleen het brengen van goederen. Dat werd weer eens pijnlijk duidelijk toen we in dit dorp kennismaakten met een meisje dat werd misbruikt door haar vader. Zij is nu veilig onder gebracht in een speciale opvang. De stichting heeft het op zich genomen dat ze weer naar school kan.

Nog een nieuw meisje heeft de stichting onder haar hoede genomen. Zij leefde met haar oma en oom samen maar hadden geen eigen huis om te leven. Janet heeft de situatie door de medewerker ter plaatse laten uitzoeken en de omstandigheden waren droevig. Daarom is dit meisje de jongste dochter van de RIGII Children Foundation.

Dit jaar gingen de medewerkers ook weer langs bij de lagere school waar alle kinderen die de stichting ondersteunt onderwijs krijgen. Deze keer konden er mooie computers worden uitgedeeld worden. Nu hebben de kinderen van groep 1t/m 8 computerles.

Van de vele spullen die de stichting heeft ontvangen konden de kinderen blij gemaakt worden met ballen en schriften en tandenborstels enzovoorts. Het was een feest voor zowel de kinderen als de leerkrachten als de medewerkers van de stichting.

We hebben in Kenia er nog een vrijwilliger bij en daarmee komen we op drie.

Met dit goede nieuws beeindigen we deze nieuwsbrief. We hopen u genoeg informatie te hebben gegeven om u verbonden met ons werk te voelen. In November 2011, Janet send the container to Kenya. It arrived in January 2012. Unfortunately a little too late so Janet had to stay a month longer in Kenya to distribute all the collected goods. Fortunately, Janet and her helpers were able to distribute everything on time.

Janet first went to visit the grandmothers. These women often have to care for their grandchildren because their children are deceased..

Each year Janet goes to another village to hand out clothes. This time a village that falls under the responsibility of Paul, one of the employees of RIGII in Kenya.

The work not only involves distributing goods. That became painfully clear when we were in this village and met a girl who was abused by her father. She is now safely housed in a special reception. The foundation has taken it upon themselves that she can return to school.

The foundation has taken care of another new girl. She lived with her grandmother and uncle together but had no house to live in. Janet discussed the situation with the employees in the village and discovered the circumstances were sad. Therefore this girl is the youngest daughter of the RIGII Children Foundation.

This year, the staff also visits the elementary school where all children that the foundation supports are educated. This time there the foundation gave them computers. Now the children of group 1 till 8 are given computer classes.

Of the many things that the foundation has received the children could be made happy with balls and notebooks and toothbrushes and so on. It was a feast for both the children and teachers and employees of the foundation.

We have another volunteer in Kenya so now we are with three.

With this good news we will end this newsletter. We hope to have given you enough information to feel connected to our work.