• 06-13452842
  • rigiichildrenfoundation@upcmail.nl

Nieuwsbrief bezoek aan Kenia 2016

[:nl]Dit jaar hebben wij ook weer een container naar Kenia gestuurd met heel veel spullen daarin. Deze container is begin 2016 vertrokken naar Kenia.

Toen de container aankwam was ik natuurlijk ook weer aanwezig om alles in goede banen te leiden.

Dit jaar moest ik echter langer blijven dan gepland, want de container had vertraging opgelopen onderweg.

Tijdens mijn aanwezigheid in Kenia heb ik weer 3 donaties kunnen doen namens de stichting:

  1. Computers geleverd aan een “nieuwe” school.
  2. Kleding en knuffels gedoneerd aan een kindertehuis voor kinderen met HIV.
  3. Dak reparatie van een school waar het dak heel erg lekte.

1. Computer levering

Dit jaar hebben we aan een voor ons nieuwe school computers gedoneerd. De school waar wij voorheen de computers brachten is inmiddels voorzien, vandaar dat er een nieuwe school is uitgekozen.

Dit is weer met heel veel plezier gedaan en werd met heel veel enthousiasme ontvangen.

2. Kleding en knuffels gedoneerd aan een kindertehuis voor kinderen met HIV

Deze donatie was aan een kindertehuis speciaal voor kinderen met HIV. Alle kinderen in dit tehuis zijn onder medicatie. Hier heb ik veel kleding gebracht en heel veel knuffels. Oh wat waren de kinderen hier blij mee. We zijn er de gehele paastijd gebleven om met de kinderen te praten en hen te zien spelen met de meegebrachte knuffels.

Wat mij vooral heeft geraakt is een klein meisje van 1 jaar, haar moeder is overleden tijdens de bevalling en vader (ook met HIV) heeft het kind achtergelaten in het ziekenhuis. Zij is de jongste van het kindertehuis. De kinderen wonen daar gemiddeld tot hun 20e levensjaar.

Verder is dit tehuis dringend op zoek naar koeien en geiten voor de melk, evenals gebruikte computers. De kinderen hebben met name de melk nodig om te overleven en aan te sterken, ook wordt de melk deels verkocht, zodat er weer medicatie kan worden gekocht voor deze kinderen. Ze hebben ongeveer 3 koeien nodig om een ieder te voorzien van melk en om ook nog wat melk over te houden om te verkopen.

We gaan hier zeker nog terugkomen voor het doneren van computers volgend jaar, maar we hopen natuurlijk ook weer op giften zodat wij wellicht ook een koe kunnen kopen voor dit mooie project.

3. Dak reparatie van een school waar het dak heel erg lekte

Toen we, bij toeval, op mijn oude school van vroeger terecht kwamen, ontdekten we dat het dak vreselijk lekte. Dit is de school, Muguga Primary School in Kiambaa Village, in de plaats waar ik ben geboren en ik als kind vele jaren heb doorgebracht. Dit dak hebben we laten vernieuwen tijdens onze aanwezigheid zodat ze weer droog les kunnen geven. Op deze manier zijn zowel de school als de plaatselijke bevolking zeer geholpen.

Op deze school was er een speciale jongen die mij heel erg opviel en die we graag willen gaan ondersteunen. Deze jongen gaat naar school en werkt daarnaast nog heel veel omdat zijn moeder inmiddels al 2 jaar ziek is. Zelfs de hoofdmeester had zijn moeder nog nooit ontmoet en was zelfs nog nooit bij hem thuis geweest. We wilden dus heel graag met hem mee naar huis om de situatie te bekijken en meer te horen. Zijn grootste wens was dat zijn moeder weer beter zou zijn. Zijn moeder

was erg ziek en lag te slapen. We hebben haar wakker gemaakt en ervoor gezorgd dat zij naar het ziekenhuis kon op onze kosten om te worden onderzocht en medicatie toegediend te krijgen.

Bij onderzoek bleek dat zij zwaar reuma heeft en vele ontstekingen in haar buik. Maar doordat ze zo arm zijn kon zij dit onderzoek niet laten doen en konden zij zich ook geen medicatie veroorloven. Hiervoor heeft de stichting gezorgd.

Tot op heden zijn zij beiden in leven gebleven doordat de jongen ’s ochtends naar school ging en in de middag klusjes deed voor de buren waar hij elke keer 50 cent mee verdiende. Dit heeft hen in leven gehouden! Wat was dit verdrietig om te moeten horen en zien. We hebben dan ook besloten om deze jongen financieel te ondersteunen opdat hij naar school kan, eten kan kopen en medicatie kunnen kopen voor zijn moeder. Deze ondersteuning zullen wij volhouden totdat de school klaar is. We hebben reeds vernomen dat hij heel erg blij is met onze ondersteuning en dat het redelijk goed gaat met moeder nu zij medicatie krijgt. Hierdoor kan de jongen zich weer volledig richten op zijn school en zij kan weer een beetje werken voor het inkomen.

In de container zaten ook 2 tractoren waarvan wij er 1 niet hebben gedoneerd. Deze tractor willen wij verkopen zodat wij van dit geld weer nieuwe projecten kunnen starten. De andere tractor gedoneerd aan de weduwes, die wij ondersteunen, opdat zij weer makkelijker hun werk op het land kunnen doen.

Het was deze keer een zwaar programma. Lange dagen, vele dagen, heel veel mensen ontmoet en drukke schema’s. Maar het was heel erg zinvol en vooral leuk om te doen.

Niet alle spullen hebben wij kunnen vergeven, maar deze zijn in opslag gedaan zodat we bij een volgende zending vanuit Nederland alles in een keer kunnen doneren.[:en]This year we have also send a container to Kenya with lots of stuff in it. The container left at the beginning of 2016 to Kenya.

When the container arrived I was also present again to make sure everything runs smoothly.

This year, I had to stay longer than planned because the container had been delayed en route.

During my presence in Kenya, I was able to do 3 donations again on behalf of the foundation:

  1. Computers, supplied to a “new” school.
  2. Clothing and stuffed animals, donated to a children’s home for children with HIV.
  3. Roof repair of a school where the roof leaked a lot.

1. Computers, supplied to a “new” school

This year we donated computers to a “new” school. The school where we formerly brought the computers where already provided, so we have chosen a new school to donate the computers to.

This is again done with a lot of pleasure and was received with great enthusiasm.

2. Clothing and stuffed animals, donated to a children’s home for children with HIV

This donation was to an orphanage for children with HIV. All the children in this home have medication. Here I brought a lot of clothes and gave a lot of hugs. The kids where very happy with it! We spent all Easter time there to talk to the children and to see them play woth the brought stuffed animals.

What especially touched me was a little girl of 1 year old, her mother is deceased during labor and her father (who also has HIV) left the girl at the hospital. She is the youngest of the orphanage. The children live in the orphanage on average until their 20th birthday.

Furthermore this orphanage is seeking for cows and goats for the milk, as well as used computers. The children need the milk to survive and gain strength, but the milk is also partly sold, so that medication can be bought for the children. They need about 3 cows to be provided with milk, and to also have some milk to sell.

We will definitely be back for the donation of computers next year, but we also hope again on gifts so that we may also be able to buy a cow for this great project.

3. Roof repair of a school where the roof leaked a lot

When we, by chance, came back to my old school, we discovered the roof was leaking a lot. This is the Muguga Primary School in Kiambaa Village, in the city where I was born and spend a lot of years as a kid.  This roof we renewed during our presence. This way the school as wel as the local communitaty was greatly aided.

On this school there was a special boy that caught my attention and who we would like to support. This boy goes to school and besides that he works a lot because his mother is sick for already two years. Even the headmaster had never met his mother and has never been to his house. So we were happy to go with him to his house to have a look at the situation and to hear more. His biggest wish was that his mother would be better. His mother was very sick and she was sleeping. We woke her up and made sure she could go to the hospital at our costs to be examined and to get medication.

An examination revealed that she has severe arthritis and many inflammation in her belly. But because they are so poor they could afford this examination nor medication. The foundation took care of both.

Until now they have both survived because the boy went to school in the morning and in the afternoon he did chores for the neighbours with which every time he earned 50 cents. This kept them alive! This was so sad to hear and see. We have therefore decided to financially support this boy so that he can go to school and can also buy food and medication for his mother. We will continu this support until school is finished. We have already learned that he is very happy with our support, and it’s going pretty well with his mother now she is getting medication. This allows the boy to fully focus on school and she can return to work a little bit for some income.

The container also contained two tractors of which one we haven’t donated. We want to sell this tractor in order to get some money to start new projects. The other tractor was donated to the widows who we support, so that they can more easily do their work on the land.

This time it was a heavy program. Long hours, many days, many people met and busy schedules. But it was very useful and above all fun to do.

We haven’t been able to give away all the stuff, but they have been stored so with a next shipping from the Netherlands we can donate all at once.[:]