• 06-13452842
  • rigiichildrenfoundation@upcmail.nl

Nieuwsbrief Juni 2013

In maart van dit jaar is Janet weer afgereisd naar Kenia. Er moest een hoop geregeld worden. De scholen waren in verband met de verkiezingen twee weken gesloten. Gelukkig zijn de verkiezingen goed verlopen. Daarna kon het gewone leven weer op gang komen.

Het werk van onze vrijwilliger Mary in Kenia is een stuk zwaarder geworden nu er ook kinderen op het voortgezet onderwijs zitten. Dat is niet in hun woonplaats. Mary bezoekt de ze daar op de kostschool en regelt de betalingen. Zij ontvangt voor haar werk een kleine vrijwilligersvergoeding.

De stichting kiest ervoor een kind na de basisschool naar een kostschool te laten gaan ondanks de hogere kosten o.a. omdat het thuis veel moeilijker is om je huiswerk te maken. Ook wordt de wereld van het kind vergroot. Een kostschool is heel wat anders dan thuis bij oma. Een kwartaal intern op school en dan 4 weken naar huis.

John en Anita van Leeuwen, trouwe donateurs uit Nederland zijn als toerist in maart naar Kenia gekomen maar hebben ook een stuk mee kunnen maken van het werk van de stichting. Zij hebben de verschillen gezien tussen een school met goede voorzieningen en een arme school op het platteland. Ze hebben samen met Janet en de vrijwilligers geholpen met het uitdelen van spullen op de school waar de stichting helpt op het platteland. De kinderen waren erg blij met de ballen, de borden en de tandpasta en natuurlijk ook met de computers. U kunt dit alles terugzien op de foto’s en video van 2013.

Janet is ook naar een groep mensen geweest die geen eigen woonplek hebben. De overheid moet voor hen nog een huis regelen omdat zij dakloos geworden zijn door een stammenoorlog in 2007. Zij leven in huisjes van golfplaten, maïsstengels, hout en ander restmateriaal. De stichting heeft hen kleding gegeven die in Nederland is ingezameld en met een container is verscheept naar Kenia samen met de computers voor school. De ontvangers van de kleding waren ontzettend blij. Het kleine beetje geld dat ze hebben kan nu besteed worden aan voeding en niet meer aan kleding. Ook dit bezoek is terug te vinden op de foto’s en video van 2013 zodat u een goed beeld krijgt.

In februari dit jaar heeft de RIGII Children Foundation een donatie van € 500 van de Protestantse Kerk “de Ontmoeting” in Nunspeet ontvangen.

De RIGII Children Foundation is dit jaar uitgekozen om een deel van de opbrengst te ontvangen van de Koninginnemarkt op 27 april 2013 van de Protestantse Gemeente Nunspeet. Deze donatie was € 4250,-.

Hartelijk dank hiervoor en aan alle anderen die de stichting hebben gesteund met kleding, computers, speelgoed en donaties.In March this year, Janet again traveled to Kenya. There was a lot to be organized. The schools were closed for two weeks due to the elections. Fortunately, the elections went smoothly. After that ordinary life came back on track.

The work of our volunteer Mary in Kenya has become much heavier now there are also children going to secondary school. That is not in their hometown. Mary visits them there at the boarding school and arranges the payments. She receives a small voluntary fee for her work.

Despite the higher costs, the foundation chooses to let a child go to a boarding school after elementary school partly because at home it is much more difficult to do your homework. Also, the world of the child increases. A boarding school is a lot different than at home with Grandma. A quarter internally at school and then 4 weeks home.

John and Anita van Leeuwen, loyal contributors from the Netherlands came to Kenya in March as tourists but also saw a lot of the work of the foundation. They have seen the differences between a school with good facilities and a poor school in the countryside. Together with Janet and the volunteers they helped with handing out stuff at the school where the foundation helps in the countryside. The children were very happy with the balls, the signs and toothpaste and of course with the computers. You can all see this on the photos and videos of 2013.

Janet also went to a group of people who do not have their own place to live. The government has yet to arrange a home for them because they are homeless since a tribal war in 2007. They live in houses made of corrugated iron, corn stalks, wood and other waste material. The foundation has given them clothes collected in the Netherlands and a container is shipped to Kenya with the computers for school. The recipients of the clothes were very happy. The little money that they have can now be spent on food and not on clothes. Also this visit can be found on the photos and videos of 2013 so you get a good picture.

In February this year, the RIGII Children Foundation received a donation of € 500,- of the Protestant Church “de Ontmoeting” in Nunspeet.

The RIGII Children Foundation was chosen this year to receive part of the gainings of the Queen’s Market on April 27, 2013 from the Protestant Church Nunspeet. This donation was € 4250,-.

Thank you for this and to all others who have supported the Foundation with clothing, computers, toys and donations.