• 06-13452842
  • rigiichildrenfoundation@upcmail.nl

Nieuwsbrief juni 2014

Van 21 februari tot en met 5 april 2014 is Janet dit jaar wederom in Kenia geweest. Deze keer heeft ze geen kleding gedoneerd, maar alleen geld voor het maken van 60 schoolbanken. En ze heeft het nodige papierwerk gedaan voor de foundation.

Voordat deze banken waren gemaakt, deelden 3 kinderen gemiddeld een schoolbank. Nu is dit veranderd en zitten er nog maar 2 kinderen in de bank. Dit zal zeker hun leerprestaties gaan verhogen.

De schoolbanken zijn gemaakt terwijl Janet daar was, hiervoor is bewust gekozen omdat we op deze manier ook de economie in Kenia weer een goede zet geven. Ze zijn heel erg mooi geworden. De ouders EN de kinderen waren er heel erg blij mee. De 60 banken zijn verdeeld over groepen 6, 7 en 8 van de Kiriko Primary School in Centraal Kenia, 80 km van Nairobi richting het Lake Naivasha. Zoals u op bijgaande foto’s kunt zien, zijn de banken op een feestelijke manier uitgereikt aan de school.

De schoolbanken hebben wij kunnen laten maken door een donatie van de Protestantse Gemeente in Nunspeet. De donatie is mede bij elkaar gekomen door de opbrengst van de Koninginnemarkt 2013. Derhalve hebben we op de banken dan ook speciaal aangegeven dat de banken zijn gedoneerd door de protestantse kerken in Nunspeet. De andere helft van de donatie zal worden besteed aan het betalen van het schoolgeld van de kinderen (15 stuks) die wij ondersteunen.

Ook heeft Janet de nodige huisbezoeken gedaan, om te zien hoe het gaat met de kinderen die worden geholpen door de foundation. Ze gaat dan kijken hoe het met de kinderen is of ze goed worden opgevoed of ze goed worden begeleid en of ze naar school gaan. De bezoeken zijn voornamelijk geweest aan de oma’s van de kinderen. Ook de scholen waar de kinderen op zitten zijn bezocht zodat er van daaruit nog kon worden verteld hoe het met de kinderen gaat en of ze wel naar school gaan.

Een van de kinderen is dit jaar naar de 1e klas gegaan van middelbare school, deze jongen heeft de nodige problemen op dit moment. Zijn oma begint namelijk te dementeren waardoor ze het kind regelmatig niet meer herkent. Janet heeft dit ook besproken op zijn school, want het kind heeft het natuurlijk al zwaar genoeg. Ook vanuit school zal er een extra oogje in het zeil worden gehouden voor deze kleine stoere man. Hij verblijft nu op een kostschool dus komt voorlopig niet meer thuis bij zijn oma. In de vakanties zal hij gewoon terugkomen bij zijn oma, maar wordt dan ook opgevangen door zijn oom die daar ook woont.

De andere kinderen doen het heel erg goed in de 2e klas van de middelbare school. Janet is ook bij hen thuis geweest en heeft ook van hun de schoolmeester gesproken, men is bijzonder tevreden over hun vorderingen.

Verder zijn er nog 2 kinderen die een bijzondere prestatie hebben geleverd. Een heeft inmiddels de volgende stap in zijn schoolcarrière gedaan. Hij is naar Kenya Utalii College gegaan om daar een opleiding te volgen voor kok. Ook een ander kind, welke wordt gesteund door de foundation, gaat in tussen heel goed. Ze studeert nu economie en zal volgend jaar de universiteit gaan afronden.

Kortom de foundation is duurzaam bezig, kinderen worden langdurig ondersteund ook als ze al bijna volwassen zijn.

Zie voor meer informatie de foto’s en de bijgaande video.
Uw donaties blijven natuurlijk altijd van harte welkom, zodat wij nog meer kinderen kunnen gaan helpen.From February 21 to April 5, 2014 Janet went to Kenya again. This time she didn’t donate clothes, but she did donate money for making 60 school desks. And she did the necessary paperwork for the foundation. 

Before the school desks were made, the children shared one school desk on average with 3 children. Now this is changed and there are only 2 children sitting at one school desk. This will certainly better their learning.

The school desks where made while Janet was in Kenya. She did this on purpose to also give the economy in Kenya a boost. The school desks are perfect! The parents AND the children where very happy with it. The 60 desks where divided over group 6, 7 and 8 of the Kiriko Primary School in Central Kenya, 80 km from Nairobi in the direction of Lake Naivasha. As you can see in the photoalbum Kenia 2014, the desks have been presented to the school in a festive way.

We have been able to make the school desks thanks to a donation of the Protestant Community in Nunspeet. The proceeds of the Queen’s Market in 2013 where part of this donation. Therefore, we have specifically stated that on the desks that they have been donated by the Protestant churches in Nunspeet. The other half of the donation will be used to pay the school fees of the (15) children we support.

Janet also made the necessary home visits to see how the children that are helped by the foundation are doing. This way she can see if how they are doing, if they are beeing raised well and if they are going to school. The visits have been mainly to the grandmothers of the children. Also the schools the children go to where visited  so that they could also tell how the children are doing and if they are going to school or not.

One of the children went to the 1th grade of high school this year. This boy has some problems at the moment. His grandmother is dementing and does not recognize the boy anymore. Janet discussed this also at his school because the boy already has a hard time. The school will also pay extra attention to this little tough guy. He is staying at a boarding school now so will not be home with grandmother for the time being. During the holidays he will go back to his grandmother, but will also be taking care of by his uncle who also lives there.

The other children are also doing really well in the second grade of secondary school. Janet also went to there homes and talked to their schoolmaster. Everybody is really statisfied with their progress.

Furthermore there are 2 children who have done something special. One has taken the next step in his school career. He went to the Kenya Utalii College to follow a study to become a cook. Another child who is supported by the foundation is also doing really well. She is studying economics and will finish university next year.

In short, the foundation is working on sustainability, the children are supported long-term, also when they are almost becoming adults.

See the photos and video for more information.

Your donations are ofcourse always more than welcome, so that we can help even more children.